Punjabi Likari Forums
Sat Sri Akal

Salok Mahala 9van...path te vyakhya.

Go down

Announcement Salok Mahala 9van...path te vyakhya.

Post by Gurwinder Singh on Tue Dec 04, 2012 1:39 pm

ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥
Shalok, Ninth Mehl:
ਗੁਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥
If you do not sing the Praises of the Lord, your life is rendered useless.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥੧॥
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord; immerse your mind in Him, like the fish in the water. ||1||
ਿਬਿਖਅਨ ਿਸਉ ਕਾਹੇ ਰਿਚਓ ਿਨਮਖ ਨ ਹੋਿਹ ਉਦਾਸੁ ॥
Why are you engrossed in sin and corruption? You are not detached, even for a moment!
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਿਰ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥੨॥
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord, and you shall not be caught in the noose of death. ||2||
ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਿਤ ॥
Your youth has passed away like this, and old age has overtaken your body.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਿਰ ਮਨਾ ਅਉਧ ਜਾਤੁ ਹੈ ਬੀਿਤ ॥੩॥
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord; your life is fleeting away! ||3||
ਿਬਰਿਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ਕਾਲੁ ਪਹੂਿਚਓ ਆਿਨ ॥
You have become old, and you do not understand that death is overtaking you.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਿਕਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥
Says Nanak, you are insane! Why do you not remember and meditate on God? ||4||
ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਿਤ ਸਗਲ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰ ਮਾਿਨ ॥
Your wealth, spouse, and all the possessions which you claim as your own -
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਿਨ ॥੫॥
none of these shall go along with you in the end. O Nanak, know this as true. ||5||
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਿਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥
He is the Saving Grace of sinners, the Destroyer of fear, the Master of the masterless.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤੁ ਤੁਮ ਸਾਿਥ ॥੬॥
Says Nanak, realize and know Him, who is always with you. ||6||
ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਜਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥
He has given you your body and wealth, but you are not in love with Him.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਿਕਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ॥੭॥
Says Nanak, you are insane! Why do you now shake and tremble so helplessly? ||7||
ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਿਜਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥
He has given you your body, wealth, property, peace and beautiful mansions.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਸਮਰਤ ਕਾਿਹ ਨ ਰਾਮੁ ॥੮॥
Says Nanak, listen, mind: why don't you remember the Lord in meditation? ||8||
ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਿਹਨ ਕੋਇ ॥
The Lord is the Giver of all peace and comfort. There is no other at all.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਿਸਮਰਤ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੯॥
Says Nanak, listen, mind: meditating in remembrance on Him, salvation is attained. ||9||
ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ਿਤਹ ਭਜੁ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ॥
Remembering Him in meditation, salvation is attained; vibrate and meditate on Him, O my friend.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਅਉਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ ॥੧੦॥
Says Nanak, listen, mind: your life is passing away! ||10||
ਪਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਿਚਓ ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥
Your body is made up of the five elements; you are clever and wise - know this well.
ਿਜਹ ਤੇ ਉਪਿਜਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਿਹ ਮੈ ਮਾਨੁ ॥੧੧॥
Believe it - you shall merge once again into the One, O Nanak, from whom you originated. ||11||
ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਿਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹਓ ਪੁਕਾਿਰ ॥
The Dear Lord abides in each and every heart; the Saints proclaim this as true.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਿਨਿਧ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੧੨॥
Says Nanak, meditate and vibrate upon Him, and you shall cross over the terrifying world-ocean. ||12||
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਿਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
One who is not touched by pleasure or pain, greed, emotional attachment and egotistical pride -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਿਤ ਭਗਵਾਨ ॥੧੩॥
says Nanak, listen, mind: he is the very image of God. ||13||
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾਿਹ ਿਜਿਹ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਿਨ ॥
One who is beyond praise and slander, who looks upon gold and iron alike -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੈ ਜਾਿਨ ॥੧੪॥
says Nanak, listen, mind: know that such a person is liberated. ||14||
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਿਨ ॥
One who is not affected by pleasure or pain, who looks upon friend and enemy alike -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੈ ਜਾਿਨ ॥੧੫॥
says Nanak, listen, mind: know that such a person is liberated. ||15||
ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਿਹ ਨਿਹ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥
One who does not frighten anyone, and who is not afraid of anyone else -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿਗਆਨੀ ਤਾਿਹ ਬਖਾਿਨ ॥੧੬॥
says Nanak, listen, mind: call him spiritually wise. ||16||
ਿਜਿਹ ਿਬਿਖਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲੀਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ॥
One who has forsaken all sin and corruption, who wears the robes of neutral detachment -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ॥੧੭॥
says Nanak, listen, mind: good destiny is written on his forehead. ||17||
ਿਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥
One who renounces Maya and possessiveness and is detached from everything -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥੧੮॥
says Nanak, listen, mind: God abides in his heart. ||
ਿਜਿਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਨ ॥
That mortal, who forsakes egotism, and realizes the Creator Lord -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਿਤ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੧੯॥
says Nanak, that person is liberated; O mind, know this as true. ||19||
ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਿਤ ਹਰਨ ਕਿਲ ਮੈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥
In this Dark Age of Kali Yuga, the Name of the Lord is the Destroyer of fear, the Eradicator of evil-mindedness.
ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਿਹ ਿਤਹ ਕਾਮ ॥੨੦॥
Night and day, O Nanak, whoever vibrates and meditates on the Lord's Name, sees all of his works brought to fruition. ||20||
ਿਜਹਬਾ ਗੁਨ ਗੋਿਬੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
Vibrate with your tongue the Glorious Praises of the Lord of the Universe; with your ears, hear the Lord's Name.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਿਹ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ॥੨੧॥
Says Nanak, listen, man: you shall not have to go to the house of Death. ||21||
ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥
That mortal who renounces possessiveness, greed, emotional attachment and egotism -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥
says Nanak, he himself is saved, and he saves many others as well. ||22||
ਿਜਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਿਨ ॥
Like a dream and a show, so is this world, you must know.
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥੨੩॥
None of this is true, O Nanak, without God. ||23||
ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ॥
Night and day, for the sake of Maya, the mortal wanders constantly.
ਕੋਟਨ ਮੈ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਿਜਹ ਚੀਿਤ ॥੨੪॥
Among millions, O Nanak, there is scarcely anyone, who keeps the Lord in his consciousness. ||24||
ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਨੀਤ ॥
As the bubbles in the water well up and disappear again,
ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਮੀਤ ॥੨੫॥
so is the universe created; says Nanak, listen, O my friend! ||25||
ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
The mortal does not remember the Lord, even for a moment; he is blinded by the wine of Maya.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਿਹ ਜਮ ਫੰਧ ॥੨੬॥
Says Nanak, without meditating on the Lord, he is caught by the noose of Death. ||
ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਿਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥
जउ सुख कउ चाहै सदा सरिन राम की लेह ॥
ja-o sukh ka-o chaahai sadaa saran raam kee layh.
If you yearn for eternal peace, then seek the Sanctuary of the Lord.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ॥੨੭॥
Says Nanak, listen, mind: this human body is difficult to obtain. ||27||
ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ॥
For the sake of Maya, the fools and ignorant people run all around.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਨ ॥੨੮॥
Says Nanak, without meditating on the Lord, life passes away uselessly. ||28||
ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਿਤਹ ਜਾਨੁ ॥
That mortal who meditates and vibrates upon the Lord night and day - know him to be the embodiment of the Lord.
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੨੯॥
हिर जन हिर अंतरु नही नानक साची मानु ॥२९॥
har jan har antar nahee naanak saachee maan. ||29||
There is no difference between the Lord and the humble servant of the Lord; O Nanak, know this as true. ||29||
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਿਧ ਰਿਹਓ ਿਬਸਿਰਓ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮੁ ॥
The mortal is entangled in Maya; he has forgotten the Name of the Lord of the Universe.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥੩੦॥
Says Nanak, without meditating on the Lord, what is the use of this human life? ||30||
ਪਰ੍ਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
The mortal does not think of the Lord; he is blinded by the wine of Maya.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਪਰਤ ਤਾਿਹ ਜਮ ਫੰਧ ॥੩੧॥
Says Nanak, without meditating on the Lord, he is caught in the noose of Death. ||31||
ਸੁਖ ਮੈ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖ ਮੈ ਸੰਿਗ ਨ ਕੋਇ ॥
In good times, there are many companions around, but in bad times, there is no one at all.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਅੰਿਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥੩੨॥
Says Nanak, vibrate, and meditate on the Lord; He shall be your only Help and Support in the end. ||32||
ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਿਫਿਰਓ ਿਮਿਟਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰ੍ਾਸੁ ॥
Mortals wander lost and confused through countless lifetimes; their fear of death is never removed.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਿਨਰਭੈ ਪਾਵਿਹ ਬਾਸੁ ॥੩੩॥
कहु नानक हिर भजु मना िनरभै पाविह बासु ॥३३॥
kaho naanak har bhaj manaa nirbhai paavahi baas. ||33||
Says Nanak, vibrate and meditate on the Lord, and you shall dwell in the Fearless Lord. ||33||
ਜਤਨ ਬਹੁਤੁ ਮੈ ਕਿਰ ਰਿਹਓ ਿਮਿਟਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥
I have tried so many things, but the pride of my mind has not been dispelled.
ਦੁਰਮਿਤ ਿਸਉ ਨਾਨਕ ਫਿਧਓ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥੩੪॥
I am engrossed in evil-mindedness, Nanak. O God, please save me! ||34||
ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਿਬਰਿਧ ਫੁਿਨ ਤੀਿਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਿਨ ॥
Childhood, youth and old age - know these as the three stages of life.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥੩੫॥
Says Nanak, without meditating on the Lord, everything is useless; you must appreciate this. ||35||
ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਿਰਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਧ ॥
You have not done what you should have done; you are entangled in the web of greed.
ਨਾਨਕ ਸਿਮਓ ਰਿਮ ਗਇਓ ਅਬ ਿਕਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ ॥੩੬॥
Nanak, your time is past and gone; why are you crying now, you blind fool? ||36||
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਿਮ ਰਿਹਓ ਿਨਕਸਤ ਨਾਿਹਨ ਮੀਤ ॥
The mind is absorbed in Maya - it cannot escape it, my friend.
ਨਾਨਕ ਮੂਰਿਤ ਿਚਤਰ੍ ਿਜਉ ਛਾਿਡਤ ਨਾਿਹਨ ਭੀਿਤ ॥੩੭॥
Nanak, it is like a picture painted on the wall - it cannot leave it. ||37||
ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥
The man wishes for something, but something different happens.
ਿਚਤਵਤ ਰਿਹਓ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਿਲ ਪਰੀ ॥੩੮॥
He plots to deceive others, O Nanak, but he places the noose around his own neck instead. ||38||
ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ ॥
People make all sorts of efforts to find peace and pleasure, but no one tries to earn pain.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩੯॥
Says Nanak, listen, mind: whatever pleases God comes to pass. ||39||
ਜਗਤੁ ਿਭਖਾਰੀ ਿਫਰਤੁ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥
The world wanders around begging, but the Lord is the Giver of all.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਿਸਮਰੁ ਿਤਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਿਹ ਕਾਮ ॥੪੦॥
Says Nanak, meditate in remembrance on Him, and all your works will be successful. ||40||
ਝੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ ਿਜਉ ਜਾਨੁ ॥
Why do you take such false pride in yourself? You must know that the world is just a dream.
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਿਹਓ ਬਖਾਿਨ ॥੪੧॥
None of this is yours; Nanak proclaims this truth. ||41||
ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਿਬਨਸੈ ਿਛਨ ਮੈ ਮੀਤ ॥
You are so proud of your body; it shall perish in an instant, my friend.
ਿਜਿਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਿਹਓ ਨਾਨਕ ਿਤਿਹ ਜਗੁ ਜੀਿਤ ॥੪੨॥
That mortal who chants the Praises of the Lord, O Nanak, conquers the world. ||42||
ਿਜਹ ਘਿਟ ਿਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨੁ ॥
That person, who meditates in remembrance on the Lord in his heart, is liberated - know this well.
ਿਤਿਹ ਨਰ ਹਿਰ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੪੩॥
There is no difference between that person and the Lord: O Nanak, accept this as the Truth. ||43||
ਏਕ ਭਗਿਤ ਭਗਵਾਨ ਿਜਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਕੈ ਨਾਿਹ ਮਿਨ ॥
That person, who does not feel devotion to God in his mind -
ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਿਹ ਤਨੁ ॥੪੪॥
O Nanak, know that his body is like that of a pig, or a dog. ||44||
ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਿਗਰ੍ਹੁ ਿਜਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀ ਿਨਤ ॥
A dog never abandons the home of his master.
ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਿਨ ਹੁਇ ਇਕ ਿਚਿਤ ॥੪੫॥
O Nanak, in just the same way, vibrate, and meditate on the Lord, single-mindedly, with one-pointed consciousness. ||45||
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਿਰ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥
Those who make pilgrimages to sacred shrines, observe ritualistic fasts and make donations to charity while still taking pride in their minds -
ਨਾਨਕ ਿਨਹਫਲ ਜਾਤ ਿਤਹ ਿਜਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥
O Nanak, their actions are useless, like the elephant, who takes a bath, and then rolls in the dust. ||46||
ਿਸਰੁ ਕੰਿਪਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਨ ਜੋਿਤ ਤੇ ਹੀਨ ॥
The head shakes, the feet stagger, and the eyes become dull and weak.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਭਈ ਤਊ ਨ ਹਿਰ ਰਿਸ ਲੀਨ ॥੪੭॥
Says Nanak, this is your condition. And even now, you have not savored the sublime essence of the Lord. ||47||
ਿਨਜ ਕਿਰ ਦੇਿਖਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਿਹ ॥
I had looked upon the world as my own, but no one belongs to anyone else.
ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹੈ ਿਤਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥੪੮॥
O Nanak, only devotional worship of the Lord is permanent; enshrine this in your mind. ||48||
ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਿਨ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥
The world and its affairs are totally false; know this well, my friend.
ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਿਜਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਿਤ ॥੪੯॥
Says Nanak, it is like a wall of sand; it shall not endure. ||49||
ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
Raam Chand passed away, as did Raawan, even though he had lots of relatives.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਿਜਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫੦॥
Says Nanak, nothing lasts forever; the world is like a dream. ||50||
ਿਚੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥
People become anxious, when something unexpected happens.
ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥
This is the way of the world, O Nanak; nothing is stable or permanent. ||51||
ਜੋ ਉਪਿਜਓ ਸੋ ਿਬਨਿਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਿਲ ॥
Whatever has been created shall be destroyed; everyone shall perish, today or tomorrow.
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਿਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥
O Nanak, sing the Glorious Praises of the Lord, and give up all other entanglements. ||52||

ਦੋਹਰਾ ॥
Dohraa:
ਬਲੁ ਛੁਟਿਕਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
My strength is exhausted, and I am in bondage; I cannot do anything at all.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਿਰ ਗਜ ਿਜਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ॥੫੩॥
Says Nanak, now, the Lord is my Support; He will help me, as He did the elephant. ||53||
ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
My strength has been restored, and my bonds have been broken; now, I can do everything.
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥
Nanak: everything is in Your hands, Lord; You are my Helper and Support. ||54||
ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਿਭ ਤਿਜ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਿਨਬਿਹਓ ਸਾਿਥ ॥
My associates and companions have all deserted me; no one remains with me.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਪਿਤ ਮੈ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ॥੫੫॥
Says Nanak, in this tragedy, the Lord alone is my Support. ||55||
ਨਾਮੁ ਰਿਹਓ ਸਾਧੂ ਰਿਹਓ ਰਿਹਓ ਗੁਰੁ ਗੋਿਬੰਦੁ ॥
The Naam remains; the Holy Saints remain; the Guru, the Lord of the Universe, remains.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈ ਿਕਨ ਜਿਪਓ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ॥੫੬॥
कहु नानक इह जगत मै िकन जिपओ गुर मंतु ॥५६॥
kaho naanak ih jagat mai kin japi-o gur mant. ||56||
Says Nanak, how rare are those who chant the Guru's Mantra in this world. ||56||
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈ ਗਿਹਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
I have enshrined the Lord's Name within my heart; there is nothing equal to it.
ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਸੰਕਟ ਿਮਟੈ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥੫੭॥੧॥
Meditating in remembrance on it, my troubles are taken away; I have received the Blessed Vision of Your Darshan. ||57||1||
avatar
Gurwinder Singh

Posts : 199
Reputation : 116
Join date : 03/12/2012
Age : 28
Location : Ludhiana

Back to top Go down

Announcement Re: Salok Mahala 9van...path te vyakhya.

Post by Admin on Wed Dec 05, 2012 5:02 pm

praying praying praying praying praying good job

_________________
"Dhann likhari nanka piyare ji sach likhe urdhar..."[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 1196
Reputation : 270
Join date : 25/04/2012
Age : 60
Location : new delhi

Back to top Go down

Announcement Re: Salok Mahala 9van...path te vyakhya.

Post by brahmjyot kaur on Sun Dec 09, 2012 4:32 pm

dhanvad waheguru
avatar
brahmjyot kaur

Posts : 176
Reputation : 46
Join date : 16/05/2012
Age : 25
Location : New Delhi

Back to top Go down

Announcement Re: Salok Mahala 9van...path te vyakhya.

Post by Gurwinder Singh on Mon Dec 10, 2012 12:51 pm

waheguru jio
avatar
Gurwinder Singh

Posts : 199
Reputation : 116
Join date : 03/12/2012
Age : 28
Location : Ludhiana

Back to top Go down

Announcement Re: Salok Mahala 9van...path te vyakhya.

Post by manjeet kaur on Tue Dec 11, 2012 10:45 am

praying praying
avatar
manjeet kaur

Posts : 241
Reputation : 95
Join date : 13/09/2012
Age : 40
Location : new delhi

Back to top Go down

Announcement Re: Salok Mahala 9van...path te vyakhya.

Post by perminder singh on Fri Dec 14, 2012 7:14 pm

waheguru waheguru waheguru waheguru.......................
avatar
perminder singh
Admin
Admin

Posts : 651
Reputation : 172
Join date : 08/05/2012
Age : 62
Location : new delhi

Back to top Go down

Announcement Re: Salok Mahala 9van...path te vyakhya.

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum